صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

عنواننیمسال اولنیمسال دومنیمسال تابستان
سال تحصیلی 90-1389
از 1389/07/01 تا 1389/11/01
از 1389/11/15 تا 1390/04/31
از 1390/05/01 تا 1390/06/31
سال تحصیلی 91-1390
از 1390/07/01 تا 1390/10/15
از 1390/11/23 تا 1391/03/15
از 1391/04/15 تا 1391/06/08
سال تحصيلي 93-1392
از 1392/06/16 تا 1392/10/05
از تا
از تا
 
از تا
از 1399/11/18 تا 1400/06/31
از تا